DONATI-KIERMES 9. Juli 2017 zu Kielen beim Brennerei-Musee

D’Frenn vum brennereimusee dépliant Donatikiirmes 2017

DONATI-KIERMES
9. Juli 2017
P R O G R A M M :
9h15 Feierlech Kiermes-Mass am Haff vum Brennereimüsee
10h00 Donati-Processioun
11h00 Concert-Apéro mam Barbara M’enzel Lee a Larry Bonifas
12h00 Kiermesmenü: Fierkel um Spiess oder vegetaresch Lasagne
15h00 Moselle Valley Brass Band
17h00 Bluestars
PORTE OUVERTE AM BRENNEREIMÜSEE

M E N Ü :
F i e r k e l um Spiess
(Porcelet roti sauce romarin)
Mat gebroode Groumperen, Zalote-Büffet, Dessert, Kaffi
an eng Kielener Drëpp fir 25 € (Kanner 18 €)
Accompagné de pommes-de-terre rissolées, buffet de salades, dessert, café et digestif de Kehlen à 25 € (enfants 18 €).
Oder: Lasagne végétarienne, mat Dessert, Kaffi an enger Kielener Drëpp (25 €)
Umeldung/Réservation: Tel.: 621 768 452 oder brennerei@hotmail.com