Featured

DONATI-KIERMES 9. Juli 2017 zu Kielen beim Brennerei-Musee

D’Frenn vum brennereimusee dépliant Donatikiirmes 2017

DONATI-KIERMES
9. Juli 2017
P R O G R A M M :
9h15 Feierlech Kiermes-Mass am Haff vum Brennereimüsee
10h00 Donati-Processioun
11h00 Concert-Apéro mam Barbara M’enzel Lee a Larry Bonifas
12h00 Kiermesmenü: Fierkel um Spiess oder vegetaresch Lasagne
15h00 Moselle Valley Brass Band
17h00 Bluestars
PORTE OUVERTE AM BRENNEREIMÜSEE

M E N Ü :
F i e r k e l um Spiess
(Porcelet roti sauce romarin)
Mat gebroode Groumperen, Zalote-Büffet, Dessert, Kaffi
an eng Kielener Drëpp fir 25 € (Kanner 18 €)
Accompagné de pommes-de-terre rissolées, buffet de salades, dessert, café et digestif de Kehlen à 25 € (enfants 18 €).
Oder: Lasagne végétarienne, mat Dessert, Kaffi an enger Kielener Drëpp (25 €)
Umeldung/Réservation: Tel.: 621 768 452 oder brennerei@hotmail.com

Featured

Fréijoorsdaag am Bongert 2017

Am Kader vun den Aktivitéiten « Een Dag an der Natur » invitéieren d’Frënn vum Brennereimüsee op ee Fréijoorsdag am Bongert, an zwar e
Sonndeg den 30. Abréil vun 14 bis 18 Auer
Enn Abréil/Ufank Mee steet d’Natur erem voll am Saaft an et gëtt vill z’entdecken an engem Bongert: Wéi hun d’Uebstbeem op de Schnëtt reagéiert? Wéi ass et mam Ongeziffer un de Beem? Wéi ass et mat der Bléih? Wat kann ech géint Wullmais maachen? Wéi eng Insekten kann ech am Bongert entdecken? Wat geschitt an de Beiekëschten? Wéi eng Villercher halen sech am Bongert op? Wéi gesait et am Insektenhotel aus? Wéi eng Blummen a Wëllkraider fënnt een am Bongert?
Ee flotten Dag fir Jiddereen deen sech fir d’Natur intresséiert. Och d’Kanner si wëllkomm! RDV ass zu Kielen am Ausgang vum Duerf wann een a Richtung Nouspelt fiert. Weider Informatiounen kritt een beim Remy Bintener (Tel.: 661 207 702) oder Joël Adam (Tel.: 621 768 452).